Organizator:

Wzrosła liczba europejskich zgłoszeń patentowych z Polski

Podziel się

W 2020 roku, pomimo pandemii, polskie uczelnie i przedsiębiorstwa złożyły więcej zgłoszeń patentowych do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO). Liczba zgłoszeń z Polski wzrosła o 4,3 proc. - wynika z opublikowanego we wtorek przez Europejski Urząd Patentowy indeksu patentowego.

Według indeksu patentowego (EPO Patent Index 2020) liczba zgłoszeń patentowych złożonych przez polskie przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe i instytuty badawcze w 2020 r. wzrosła o 4,3 proc., wynosząc ogółem 483. Wzrost ten nastąpił po spadku o 10,8 proc. w 2019 roku - wynika z przesłanej PAP informacji.

Ogólna liczba zgłoszeń patentowych do Europejskiego Urzędu Patentowego w 2020 r. utrzymała się na stabilnym poziomie, odnotowując spadek o 0,7 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem, jednak przy znacznych zmianach w poszczególnych sektorach technologicznych i regionach geograficznych. Do Europejskiego Urzędu Patentowego wpłynęło łącznie 180 250 europejskich zgłoszeń patentowych, co było wynikiem nieco niższym od rekordowego poziomu odnotowanego w 2019 r. (181 532 zgłoszenia).

Patenty w Polsce

Pierwsze miejsce w polskim rankingu europejskich zgłoszeń patentowych zajął Uniwersytet Jagielloński z 9 zgłoszeniami patentowymi. Za nim uplasowały się Adamed Pharma (8 zgłoszeń), Uniwersytet Warszawski (7), Politechnika Śląska (6) i Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy (6).

W polskim rankingu regionalnym zgłoszeń do EPO prowadzi z kolei województwo mazowieckie z udziałem 25,1 proc. w ogólnej liczbie zgłoszeń patentowych (w porównaniu z 25,7 proc. w roku 2019), wyprzedzając województwo małopolskie (21,1 proc.), dolnośląskie (9,9 proc.) i śląskie (6,8 proc.). W rankingu miast ponownie na czele znalazła się Warszawa, pomimo spadku liczby zgłoszeń o 2,1 proc., natomiast największy wzrost nastąpił w Skawinie (+72,4 proc.) i Krakowie (+34,4 proc.).

- Fakt, iż polscy wynalazcy pomimo pandemii dokonali w ubiegłym roku więcej zgłoszeń patentowych dotyczących wynalazków, świadczy o odporności polskiej infrastruktury innowacyjnej, w której szczególną rolę odgrywają wyższe uczelnie - ocenił António Campinos, prezes Europejskiego Urzędu Patentowego, cytowany w prasowym komunikacie.

Sytuacja na świecie 

Spośród dziesięciu najbardziej aktywnych krajów pod względem liczby zgłoszeń największy wzrost odnotowały Chiny (+9,9 proc.) i Korea Południowa (+9,2 proc.). Natomiast wnioskodawcy ze Stanów Zjednoczonych, którzy odpowiadają za jedną czwartą wszystkich zgłoszeń do EPO, w 2020 r. dokonali o 4,1 proc. mniej zgłoszeń. Liczba zgłoszeń patentowych z Europy spadła o 1,3 proc., a z Japonii - o 1,1 proc. w porównaniu z rokiem 2019.

W kontekście poszczególnych krajów europejskich, liczba zgłoszeń również znacznie się różniła. Podczas gdy liczba zgłoszeń z Niemiec, głównego wnioskodawcy w Europie, spadła w 2020 r. o 3,0 proc., francuscy i włoscy wynalazcy dokonali odpowiednio o 3,1 proc. i 2,9 proc. więcej zgłoszeń. Zgłoszenia ze Szwecji i Danii pozostały na niezmienionym poziomie w stosunku do 2019 r. Do EPO wpłynęło mniej zgłoszeń z Holandii (-8,2 proc.), a także z Wielkiej Brytanii (-6,8 proc.) i Hiszpanii (-5 proc.).

Biorąc pod uwagę wszystkie kraje, wśród wiodących obszarów technicznych największy wzrost liczby zgłoszeń patentowych odnotowano w branży farmaceutycznej (+10,2 proc.) i biotechnologicznej (+6,3 proc.). W 2020 r. najwięcej wynalazków dotyczyło technologii medycznych (+2,6 proc.), kosztem komunikacji cyfrowej, która w 2019 r. była najbardziej aktywnym obszarem. Równocześnie największy spadek nastąpił w branży transportowej (-5,5 proc.).

Obszary technologii

Cztery obszary technologii, w odniesieniu do których Polska dokonała najwięcej europejskich zgłoszeń patentowych, pozostały niezmienione w stosunku do poprzedniego roku, zmianie uległa jedynie ich kolejność. Obszar „procesy termiczne i aparatura” odzyskał pozycję lidera kosztem branży farmaceutycznej, odnotowując wzrost o 2,2 proc.. Dziedzina ta odpowiada za 9,5 proc. ogółu polskich zgłoszeń patentowych. Kolejne znaczące obszary to technologie medyczne (spadek o 17,4 proc.) oraz produkty farmaceutyczne (+11,8 proc.), obie z ośmioprocentowym udziałem w ogólnej liczbie polskich zgłoszeń patentowych. W sektorze transportu liczba polskich zgłoszeń patentowych zmniejszyła się o 3,1 proc., przez co branża ta z drugiego miejsca spadła na czwarte. Technologie komputerowe, które w 2019 r. nie znalazły się w pierwszej piętnastce polskich obszarów technologicznych, uplasowały się na szóstym miejscu wśród wiodących technologii po wzroście o 700 proc. w ujęciu rok do roku, pomimo niskiego poziomu wyjściowego. Innymi dziedzinami odnotowującymi największy wzrost, pomimo znacznie niższego poziomu wyjściowego, były biotechnologia (+200 proc.) oraz „meble, gry” (+220 proc.).

Europejski Urząd Patentowy jest jedną z największych instytucji usług publicznych w Europie. W ramach scentralizowanej procedury przyznawania patentów EPO wynalazcy mogą uzyskać wysokiej jakości ochronę patentową w 44 krajach, uzyskując dostęp do rynku liczącego około 700 mln osób. EPO jest również głównym światowym organem informacji patentowej i wyszukiwania patentów.

Szczegółowe dane zawiera indeks patentowy EPO 2020 dostępny pod adresem: www.epo.org/patent-index2020 (PAP)